Gr. 4 - 5

Step 1: Select your child's grade or elective. 

Seleccione el grado de su hijo. 

Chọn lớp của con bạn. 

Piliin ang grado at halalan na clases ng iyong anak.

Step 2: Select Teacher to view assignments. 

Seleccionne el/la maestr@ para ver las asignaciones. 

Chọn Giáo viên để xem bài tập. 

Piliin ang guro upang tingnan ang mga takdang-aralin.

Select your child's grade. Seleccione el grado de su hijo. Chọn lớp của con bạn. Piliin ang grado ng iyong anak.

Select your child's teacher. Seleccione el/la maestr@ de su hijo. Chọn giáo viên của con bạn. Piliin ang guro ng iyong anak.

Counseling